starszy specjalista

Profil - image
Praca Kategoria ofert:
Profil stanowiska: Administracja biurowa, Badania i rozwój, Bankowość / Finanse / Ekonomia,
Nr referencyjny:
Data ważności oferty: 23.01.2018

Nazwa firmy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Opis firmy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki ochrony konsumentów.

Opis stanowiska

ZAKRES ZADAŃ

 

Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych, wytycznych i opracowań na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.

 

Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.

 

Opiniowanie projektów decyzji z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia ich ekonomicznej poprawności.

 

Sporządzanie, na podstawie ogólnodostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, krótkich analiz funkcjonowania krajowych rynków w celu oceny zaistniałej na nich sytuacji.

 

Analiza aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki w celu zapobiegania wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce.

 

Udział w pracach właściwych zespołów w celu przygotowania polityki konkurencji oraz innych polityk rządu związanych z rozwojem konkurencji.

 

Prowadzenie badań rynków o szczególnie skomplikowanej strukturze, charakteryzujących się występowaniem czynników sprzyjających ich nieprawidłowemu funkcjonowaniu z punktu widzenia dobrobytu konsumentów w celu uzyskania informacji pozwalających na lepsze sformułowanie kierunków prowadzonej przez Urząd polityki konkurencji.

 

Uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania Urzędu.

 

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

 

doświadczenie zawodowe: 2 lata przy przygotowywaniu analiz związanych z ochroną konkurencji lub przy przygotowywaniu analiz ekonomicznych

 

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz działania UOKiK i organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji.

 

Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia

 

Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy

 

Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów

 

Posiadanie kompetencji: rzetelność Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

Korzystanie z pełni praw publicznych

 

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej

 

Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie technik badań ekonomicznych

 

Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

 

 

Oferujemy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Praca w pokoju na 6 piętrze budynku. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadanie doświadczenia w obszarze (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

 

świadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

 

 

Kluczowe kompetencje

przetwarzanie i selekcja informacji, podejmowanie decyzji i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, organizacja pracy własnej,

Wymagane dokumenty

jw.

Klauzula

tak

Preferowana forma zatrudnienia

Pełny etat

Zobacz więcej:

Praca
Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta
Firma: Idea Bank SA
Data dodania: 22.01.2018
Przyokopowa 33, Warszawa
więcej
Praca
Virtual Training Specialist with English/French
Firma: Accenture Services Sp. z o.o.
Data dodania: 20.01.2018
Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
więcej
Praca
Asystent/ka ds. dokumentów i podróży biznesowych
Firma: Sii Sp. z o.o.
Data dodania: 20.01.2018
Warszawa, ul. Marynarska 15 (budynek New City niedaleko Galerii Mokotów)
więcej