Jak zaliczyć praktyki?

Kiedy można rozpocząć obowiązkową praktykę studencką?

Studenci prawa
mogą odbywać praktyki od końca 6 semestru studiów do końca 10 semestru. Praktykę należy rozliczyć do końca semestru, w którym została odbyta.

Studenci pozostałych kierunków
mogą odbywać praktyki od początku 4 semestru do końca 6 semestru studiów i muszą je rozliczyć do końca semestru, w którym praktyka została odbyta.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia nie są zobowiązani do odbycia studenckiej praktyki zawodowej.

Jak długo powinna trwać moja praktyka?

Praktyki – studia stacjonarne I stopnia:

 • Zarządzanie – 3 tygodnie
 • Finanse i Rachunkowość – 3 tygodnie
 • Administracja – 3 tygodnie
 • Ekonomia – 3 tygodnie
 • Prawo – 4 tygodnie (160 godzin kontaktowych oraz 40 godzin pracy własnej studenta)


Praktyki – studia niestacjonarne I stopnia:

 • Zarządzanie – 3 tygodnie
 • Finanse i Rachunkowość – 3 tygodnie
 • Administracja – 3 tygodnie
 • Ekonomia – 3 tygodnie
 • Prawo – 4 tygodnie (160 godzin kontaktowych oraz 40 godzin pracy własnej studenta)


Jak zaliczyć praktykę?

Praktyki rejestrujemy w systemie iKoźmiński pod adresem: www.ikozminski.edu.pl

 •     Do systemu logujemy się loginem i hasłem takim samym jak do Wirtualnej Uczelni.
 •     Praktykę można zarejestrować w zakładce „Biuro Karier” –> „Zalicz praktykę studencką”.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Karier i Współpracy z Absolwentami.

Praktyki można zaliczyć na 3 sposoby:

 • Odbyć obowiązkową studencką praktykę zawodową

   

  • Wymagane dokumenty przed praktyką

  Przed odbyciem praktyki należy uzyskać zgodę Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej na odbywanie jej we wnioskowanym zakresie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji praktyk w systemie i Kozminski.


  Po wypełnieniu formularza następuje formalna, a później merytoryczna akceptacja dokumentów. Prosimy o rejestrowanie zamiaru odbycia praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem. Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej ma 7 dni roboczych na weryfikację dokumentów w systemie oraz 7 dni roboczych na ich podpisanie. Należy również uwzględnić czas potrzebny na korektę dokumentów, jeżeli okaże się wymagana.


  Po akceptacji dokumentów w systemie oraz podpisaniu ich przez Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej, student otrzymuje informację na iKozminski o możliwości odbioru dwóch dokumentów w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami:
  •    Skierowanie do odbycia studenckiej praktyki zawodowej
  •    Porozumienie w sprawie odbycia studenckiej praktyki zawodowej
  Dokumenty te student przedstawia Opiekunowi Praktyk w firmie/instytucji, w której student odbywać będzie praktykę w celu uzyskania niezbędnych podpisów oraz pieczątek.

  Zapoznaj się z filmikiem pokazującym rejestrację formularza przed rozpoczęciem praktyki. 

   

  • Wymagane dokumenty po praktyce

  Po odbyciu praktyki student wypełnia w systemie formularz zakończenia praktyki, który generuje następujący dokument:
  •    Sprawozdanie z odbytej studenckiej praktyki zawodowej

  Po akceptacji formalnej i merytorycznej dokumentu student samodzielnie drukuje Sprawozdanie z systemu i przekazuje do podpisu i podstemplowania Opiekunowi Praktyk w firmie/instytucji, w której odbył praktykę.


  Następnie komplet dokumentów (Porozumienie, Skierowanie wraz z efektami kształcenia oraz Sprawozdanie) składa w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami.   

  Na podstawie przedłożonych dokumentów Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyk.
  Decyzję Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej w kwestii zaliczenia praktyk można sprawdzać na Wirtualnej Uczelni w zakładce Praktyki pod linkiem.

  Zapoznaj się z filmikiem pokazującym rejestrację formularza po zakończonej praktyce.

 • Zaliczyć pracę zawodową jako praktykę

   

  W trakcie rejestracji praktyki na iKozminski należy wybrać pracę zawodową/ staż/ wolontariat/ Studencką Poradnię Prawną jako formę zaliczenia praktyki.


  UWAGA! W przypadku kiedy student zakończył współpracę z pracodawcą przed 4 semestrem studiów (dla studentów Prawa – 6 semestrem studiów) nie będzie można uznać takiej pracy na poczet obowiązkowej praktyki studenckiej.

  Po wypełnieniu formularza następuje formalna, a później merytoryczna akceptacja dokumentów.  Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami dokonuje weryfikacji formalnej w ciągu 7 dni roboczych a następnie Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej w przeciągu kolejnych 7 dni roboczych dokuje weryfikacji merytorycznej dokumentów w systemie. Należy również uwzględnić czas potrzebny na korektę dokumentów, jeżeli okaże się wymagana.


  Po akceptacji dokumentów w systemie, student samodzielnie drukuje i składa do podpisu i podstemplowania u swojego pracodawcy następujące dokumenty:

  • Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowe,
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu.
  • W przypadku umów cywilno-prawnych (zlecenia lub o dzieło) zamiast zaświadczenia o zatrudnieniu do Wniosku należy dołączyć kopię umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz, w przypadku umowy zakończonej, adnotacją że student wywiązał się z postanowień umowy.
  • W przypadku zaliczania stażu na poczet obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej do Wniosku należy dołączyć zaświadczenie o odbyciu stażu.
  • W przypadku zaliczania wolontariatu w Studenckiej Poradni Prawnej do Wniosku należy dołączyć opinię opiekuna.

  Następnie student składa w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami Wniosek oraz dokument potwierdzający zatrudnienie.

  Decyzję Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej w kwestii zaliczenia praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów, można sprawdzać na Wirtualnej Uczelni w zakładce Praktyki pod linkiem.

  Zapoznaj się z filmikiem pokazującym rejestrację formularza w systemie ikozminski.

 • Zaliczyć praktykę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  W trakcie rejestracji praktyki na iKozminski należy wybrać własną działalność gospodarczą jako formę zaliczenia praktyki.


  UWAGA! W przypadku kiedy student zakończył swoją działalność gospodarczą, a miała ona miejsce przed początkiem 4 semestru studiów (dla studentów Prawa – 6 semestru studiów) nie będzie można uznać jej na poczet obowiązkowej praktyki studenckiej.

  Po wypełnieniu formularza następuje formalna, a później merytoryczna akceptacja dokumentów.  Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami dokonuje weryfikacji formalnej w ciągu 7 dni roboczych a następnie Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej w przeciągu kolejnych 7 dni roboczych dokuje weryfikacji merytorycznej dokumentów w systemie. Należy również uwzględnić czas potrzebny na korektę dokumentów, jeżeli okaże się wymagana.


  Po akceptacji dokumentów w systemie student samodzielnie drukuje, podpisuje i podstemplowuje następujące dokumenty:

  • Wniosek o zaliczenie własnej działalności na poczet obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej
  • Do Wniosku należy dołączyć kopie dwóch z poniższych dokumentów potwierdzających faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej: wpis do KRS, wpis do CEIDG, kopie faktur, umowy z kontrahentami, sprawozdania finansowych itp.

  Decyzję Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej w kwestii zaliczenia praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów, można sprawdzać na Wirtualnej Uczelni w zakładce Praktyki pod linkiem.


  Zapoznaj się z filmikiem pokazującym rejestrację formularza w systemie ikozminski.

Kto zalicza praktykę?

Za zaliczanie praktyk odpowiedzialni są Pełnomocnicy Rektora ds. Studenckiej Praktyki Zawodowej. Dla poszczególnych kierunków studiów są to:

 • Zarządzanie (stacjonarne) - dr Paweł De Pourbaix
 • Zarządzanie (niestacjonarne) - dr Renata Trochimiuk
 • Finanse i rachunkowość (stacjonarne) - dr Paweł Wnuczak
 • Finanse i rachunkowość (niestacjonarne) - dr Iwona Cieślak
 • Administracja - mgr Agnieszka Bodzan
 • Ekonomia - dr Joanna Leśniowska
 • Prawo (stacjonarne) - dr Robert Zieliński
 • Prawo (niestacjonarne) - dr Rafał Żebrowski

 

 

Prezentacje

Zarządzenie Rektora ws. studenckich praktyk zawodowych (pobierz plik)