Firmy i organizacje oferujące praktyki

Firmy i instytucje w których możesz odbyć praktykę

Poniższe firmy i instytucje podpisały z Akademią Leona Koźmińskiego ramowe porozumienia w zakresie praktyk. Oznacza to, że możesz w nich odbyć obowiązkową oraz fakultatywną praktykę studencką. Nie będziesz wtedy musiał/a podpisywać indywidualnego porozumienia, które domyślnie generuje się w systemie iKoźmiński.edu.pl.

Administracja Publiczna oraz Spółki Skarbu Państwa

 • Areszt Śledczy w Warszawie - Służewcu

  W Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu przebywają: skazani mężczyźni młodociani i dorośli odbywający karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, Sądu Rejonowego m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, XVIII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy.

  Czytaj więcej 

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

  Centralny urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (jako organ), powołany w Ministerstwie Infrastruktury (następnie w Ministerstwie Transportu i Budownictwa oraz w Ministerstwie Transportu) w celu zarządzania drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi, a także realizacji budżetu państwa w tym zakresie.

  Czytaj więcej

 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej, umożliwiającej poznanie specyfiki działalności urzędu oraz bliższe zapoznanie się z tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

  Oferta praktyk skierowana jest do studentów głównie kierunków prawa i administracji, stosunków międzynarodowych, politologii, zarządzania, informatyki itp. - studiów magisterskich uzupełniających, 3 roku studiów licencjackich, 3-5 roku studiów jednolitych magisterskich.

  Praktykant będzie miał możliwość podjęcia praktyki w jednym z następujących departamentów organizacyjnych Biura GIODO:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych (DR)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Departament Informatyki (DIF)
  • Departament Administracyjno-Techniczny (DAT)
  • Zespół ds. Kadr i Organizacji (ZKO)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZP).

  Czytaj więcej

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

  Rzecznik pracuje dla ponad 38 mln obywateli, jego zespół to niespełna 300 osób. Nie zawsze udaje się im naprawić to, co nie działa w relacjach obywateli z państwem. Ale np. w 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawami 30 tysięcy osób, informacji udzielił prawie 40 tysiącom obywateli, a sprawy dotyczące większych grup zgłosił w prawie 300 wystąpieniach do różnych ministerstw i instytucji, 500 wystąpieniach z urzędu oraz w 21 wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego.

  Czytaj więcej

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa mając przede wszystkim na celu eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

  Czytaj więcej

 • Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Wawer

  Informacje o ofercie praktyk dostępne na stronie.

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 • Polskie Radio S.A.

  Image result for Polskie Radio S.A.Polskie Radio to polska jednoosobowa spółka skarbu państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce.

  Zadaniem Polskiego Radia jest nadawanie audycji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Funkcjonuje także 17 spółek regionalnych Polskiego Radia, które nie są podległe Polskiemu Radiu S.A.

  Czytaj więcej

 • Polskie Koleje Państwowe S.A.

  PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.
  PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 100 tys. ha gruntów oraz 57 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

  Czytaj więcej

 • Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga

  Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie jest powszechną jednostką prokuratury podległą Prokuratorowi Generalnemu. Prokuraturą Okręgową kieruje Prokurator Okręgowy. Jest on przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych.

  Czytaj więcej

 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

  Informacja o ofercie praktyk dostępna na stronie.

 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli

  Informacja o ofercie praktyk dostępna na stronie.

 • Sąd Okręgowy w Warszawie

  Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Są tu rozpoznawane wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji sprawy cywilne, karne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych. Toczą się tu także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. To w jego ramach działają Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych; to tu prowadzona jest ewidencja partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

  Właściwość Sądu Okręgowego w Warszawie obejmuje część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bielany, Bemowo, Żoliborz, Śródmieście, Wola, Ochota, Włochy, Ursus, Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz właściwość Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie.

  Czytaj więcej

 • Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy

  Informacja o ofercie praktyk dostępna na stronie urzędu.

 • Urząd m.st. Warszawa

  Informacja o ofercie praktyk dostępna na stronie.

Ogranizacje Pożytku Publicznego

 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pracuje m.in. na rzecz podniesienia kompetencji osób działających w służbach zatrudnienia, promując uelastycznienie polskich instytucji rynku pracy tak, aby lepiej odpowiadały one na potrzeby osób bezrobotnych lub chcących zmienić pracę.

  FISE od lat 90. prowadzi szkolenia, m.in. z metody Spadochron. Opracowaliśmy autorskie materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych chcących się w swojej pracy posługiwać tą metodą.

  Szkoła Przedsiębiorczości, realizująca działalność gospodarczą fundacji, oferuje kilkadziesiąt różnych szkoleń skierowanych do pracowników publicznych służb zatrudnienia, urzędników, samorządowców, pracowników pomocy społecznej.

  Prowadzimy portal Rynekpracy.org, którego odbiorcami są głównie pracownicy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, stworzyliśmy także serwis Praca-enter.pl skierowany do osób szukających pracy i pozwalający im dopasować swoją ścieżkę kariery do własnych kompetencji i upodobań. Przy tej okazji FISE opracowała cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy i bibliotekarek, wzbogacający umiejętność doradzania osobom szukającym porady zawodowej.

  Czytaj więcej

 • Fundacja Koźmińskich

  Fundacja Koźmińskich – silnie skupiona na działaniach na rzecz młodzieży i studentów, wychodzi poza te ramy od kilku lat włączając się coraz silniej w działania na rzecz lokalnych społeczności. W projekcie wykorzystuje swoje kompetencje i umiejętności łączenia ludzi, przelewania myśli na papier, wyszukiwania różnych źródeł dofinansowania działań. Aktywnie uczestniczy w pracach projektowych angażując w swoje działania także ekspertów oraz  wolontariuszy Akademii Leona Koźmińskiego.

  Czytaj więcej

 • Fundacja United Way Polska

  Misją Fundacji United Way Polska jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

  Czytaj więcej

   

   

 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, od 1992 roku działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i społecznych. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala nam realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy między Polską i Ukrainą.

  Czytaj więcej

   

 • Stowarzyszenie Federacji Konsumentów

  Ważną misją Federacji Konsumentów jest edukacja. Prowadzimy liczne działania w zakresie upowszechniania wiedzy konsumenckiej. Często kierujemy przekaz do wybranych grup, np. dzieci, młodzieży czy osób starszych. Organizujemy wiele spotkań, szkoleń, wydajemy wydawnictwa.

  Współpracujemy z administracją państwową i licznymi instytucjami w obszarach, w których możemy bezpośrednio opiniować rozwiązania prawne. Intensywnie działamy w - nierzadko tworzonych z naszej inicjatywy - instytucjach, jak polubowne sądy konsumenckie przy Inspekcji Handlowej czy sądy polubowne przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  Inicjujemy, konsultujemy, opiniujemy i lobbujemy w sprawie przepisów prawnych. Zabiegamy o przepisy, które zagwarantują nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również ukształtują relacje z przedsiębiorcami. Dążymy do sytuacji, w której rynek rozwijać się będzie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu.

  Czytaj więcej

 • White Star Foundation

  White Star Foundation od 2007 roku wspiera inicjatywy not-for-profit stawiające sobie za cel pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Cztery z nich stały się niezależnymi fundacjami not-for-profit działającymi w Polsce. Te fundacje, wchodzące w skład White Star Foundation Group, to: Big Brothers Big Sisters of Poland, Family for Family, Katalyst Education i Katalyst Engineering.

  Misją White Star Foundation jest realizowanie, głównie w Polsce, przedsięwzięć społecznych mających na celu pomoc dzieciom znajdującym się w sytuacji, która utrudnia im rozwijanie ich potencjału.

  White Star Foundation realizuje swoją misję poprzez wdrażanie zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich pomysłów za pośrednictwem fundacji, które znajdują elastyczne rozwiązania konkretnych problemów, z jakimi dzieci muszą zmagać się w dzisiejszym, skomplikowanym świecie.

  Czytaj więcej

Logistyka

 • Hellmann Worldwide Logistics Sp. z o.o.

  Hellmann Worldwide Logistics to globalny operator logistyczny, posiadający 443 biura w 157 krajach i zatrudniajacy ponad 15 000 oddanych pracowników obsługujących klientów na całym świecie. Hellmann jest firmą rodzinną działającą od roku 1871 i należy do największych prywatnych dostawców usług logistycznych na świecie. Hellmann Worldwide Logistics Polska oferuje pełny zakres usług w zakresie: magazynowania, spedycji drogowej (krajowej i zagranicznej), lotniczej oraz morskiej. Do dyspozycji klientów pozostaje 8 terminali zatrudniających łącznie 320 pracowników.

  Czytaj więcej

 • LKW Walter

  Image result for lkw walterFirma WALTER GROUP, zatrudniająca ponad 3 500 pracowników, jest jednym z austriackich koncernów prywatnych które odnoszą największy sukces . Główne obszary działalności firmy WALTER GROUP to realizacja transportów ładunków całopojazdowych na terenie Europy w zakresie transportu drogowego i intermodalnego przez firmę LKW WALTER, sprzedaż i wynajem kontenerów biurowych, magazynowych i sanitarnych na terenie Europy przez firmę CONTAINEX, inwestycja w nieruchomości przemysłowe i mieszkalne oraz wynajem przez firmy WALTER BUSINESS-PARK, WALTER IMMOBILIEN i CONTAINEX IMMOBILIEN, usługi magazynowania świadczone przez firmę WALTER LAGER-BETRIEBE oraz leasing naczep i ciągników siodłowych oferowany przez firmę WALTER LEASING.

  Czytaj więcej

Usługi Prawne i Finansowe

 • ATENA Usługi informatyczne i finansowe Sp. z o.o.

  Atena jest wiodącym przedsiębiorstwem IT działającym na polskim rynku ubezpieczeniowym. Swoje działania koncentruje na tworzeniu, wdrażaniu i integracji nowoczesnych systemów oraz zapewnianiu klientom pełnej opieki informatycznej.

   

  Czytaj więcej

 • Czyżewscy Kancelaria adwokacka s.c.

  Czyżewscy kancelaria adwokacka powstała na bazie naszych doświadczeń w obsłudze podmiotów działających w sektorze life sciences z jednej strony oraz własności intelektualnej i mediów z drugiej. Przy jej tworzeniu przyjęliśmy unikatowy model butikowej kancelarii, chcąc świadczyć naszym Klientom pomoc prawną uwzględniającą nie tylko uregulowania prawne, ale też specyfikę ich działalności oraz rynków, na których funkcjonują. W naszej pracy korzystamy także z dotychczasowej praktyki w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i sporów pozasądowych.

  Czytaj więcej

 • Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

  Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2000 prawników obsługujących klientów w 38 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

  Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią.

  Warszawskie biuro to ponad 100 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, nieruchomości, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego, prawa pracy oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

  Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.

 • Góralski&Goss Spółka Partnerska Adwokatów

  Góralski & Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego, nieruchomości oraz transportowego. Poza wiodącymi specjalizacjami, zespół ekspertów GGLegal świadczy pomoc prawną w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i administracyjnym, energetycznym oraz transportowym.

  Czytaj więcej

 • Finnowacja sp. z o.o.

  Finnowacja to Profesjonalne biuro rachunkowe w Warszawie, zatrudniające doświadczanych księgowych oraz finansistów, posiadających niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia swoich obowiązków. Firma świadczy usługi rachunkowe, zajmujące się obsługą kadr i płac, doradztwem prawno-podatkowym, finansowym i prawnym, a także rejestracją i likwidacją spółek, windykacjami oraz przeprowadzaniem audytów.

  Czytaj więcej

 • HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy sp.k.

  Kancelaria prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Rakowiecka 41/55. Kancelaria świadczy usługi prawne i podatkowe dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, a jej zespół stanowią adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi. Kancelaria działa również za granicą, we Włoszech (Palermo) i w Niemczech (Monachium).

  Czytaj więcej

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Rogalski

  Kancelaria Adwokacka mecenasa Rafała Rogalskiego powstała w 2008 roku. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie obsługi zarówno Klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych oraz usługi ad hoc do konkretnych jednorazowych przedsięwzięć lub problemów naszych Klientów z wyłączeniem prawa pracy i podatkowego.

 • Kancelaria Adwokacka adwokat Oxany Piątkowskiej

  Kancelaria Adwokacka adwokat Oxany Piątkowskiej z siedzibą w Warszawie powstała w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zarówno na terytorium Polski, jak i byłego ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś). Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców i Klientów indywidualnych w języku polskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy, którzy oprócz języka polskiego biegle władają językiem rosyjskim i ukraińskim oraz znają system prawny Rosji i Ukrainy. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi prawnej polskich przedsiębiorców w Rosji i na Ukrainie Kancelaria współpracuje z kancelariami prawnymi oraz biurami notarialnymi na terenie ww. państw.

  Czytaj więcej

 • Kancelaria Płonka Ozga

  Kancelaria Płonka Ozga jest członkiem Business Centre Club oraz Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
  W 2016 r. za świadczone usługi prawne, kancelaria otrzymała Medal Europejski - nagrodę przyznawaną przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli oraz Business Centre Club.

   

   

   

 • Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis Sp. z o.o.

  Nasza markę budowaliśmy na przestrzeni lat – od 2009 r. jako partnership, następnie od 2011 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ostatecznie tworząc Kancelaria Prawno-Podatkowa Capital Legis Ltd – spółkę będącą częścią zagranicznej grupy kapitałowej.

  Myślimy o biznesie jak o systemie złożonym zarówno z podejmowania kluczowych decyzji wpływających na odnoszenie sukcesu. Nasze działania mają na celu usprawnienie działań przedsiębiorstw w oparciu o najlepsze wzorce, jak i zaadaptowanie proponowanych przez nas rozwiązań do wymogów prawa. Wychodząc naprzeciw potrzebom dostosowywania biznesu do coraz to nowych wyzwań rynku stworzyliśmy produkt adresowany do sektora zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Nasze działania ukierunkowane są na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług: rejestracyjnych (spółki zagraniczne),  doradczych (z zakresu prawa i podatków),  księgowych, audytowych, windykacyjnych, notarialnych oraz zarządczych.

  Czytaj więcej

 • Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j.

  Image result for Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j.Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz to warszawska firma doradcza, która powstała w 2004 r. w związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Obok podstawowego profilu Kancelaria rozwinęła również działalność w zakresie szerokiego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, obejmująca w szczególności kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, doradztwo prawne w zakresie udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz doradztwo prawne w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych.

  Czytaj więcej

 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Paweł Milewski

  Informacja o ofercie praktyk dostępna poprzez kontakt na stronie.

 • Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

  Kancelaria Podatkowa Skłodowscy to połączenie eksperckiej wiedzy prawno-podatkowej z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi i pełną gamą usług outsourcingowych.

  Misją Kancelarii jest dostarczanie kompleksowej usługi wsparcia dla biznesu. Klienci mogą skorzystać z doradztwa podatkowego, prawnego, gospodarczego i finansowego oraz optymalizacji procesów zarządzania. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam sprawy rachunkowo-księgowe i kadrowo-płacowe, które prowadzimy w imieniu naszych Klientów, jednocześnie reprezentując ich przed odpowiednimi instytucjami. Wypracowany przez nas model współpracy pozwala Klientom rozwijać biznes bez obciążeń związanych z załatwianiem bieżących spraw administracyjnych i urzędowych.

  Od początku powstania firmy, Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne w całej swojej działalności. Dzięki współpracy z profesjonalnymi firmami z tej dziedziny, cała platforma informatyczna wyposażona jest w najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych i systemu zapewnienia ciągłości działania. Elektroniczny system obiegu dokumentów, pozwala na ich szczegółową analizę i zarządzanie jakością usług Kancelarii. Najnowsze rozwiązania informatyczne, z których korzysta Kancelaria dostępne są także dla naszych Klientów.

  Czytaj więcej

 • Kancelaria Warszawscy Adwokaci Twarowska - Handzlik & Biedka Sp.j.

  Kancelaria Warszawscy Adwokaci Twarowska Handzlik & Biedka Spółka Jawna" oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie prawa z różnych dyscyplin prawa. Kancelaria zatrudnia doświadczonych prawników i zapewnia obszerną paletę pomocy dla indywidualnych i biznesowych klientów dostosowanych do wygórowanych wymagań. Kancelaria zapewnia uczciwe zasady współpracowania i działa w komfortowych godzinach - w taki sposób, aby łatwo było można umówić się na spotkanie.

  Czytaj więcej

 • MDDP Sp. z o.o Finanse i Ksiegowość Sp. k.

  MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. MDDP Finance & Accounting Solutions to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych oraz działach finansowych dużych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania finansami, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, wdrożeniu MSSF oraz systematyczną pomoc w zagadnieniach księgowych.

 • PANDORA Shared Service Centre

   

   

   

   

  PANDORA designs, manufactures and markets hand-finished and contemporary jewellery made from high-quality materials at affordable prices. Founded in 1982 and headquartered in Copenhagen, Denmark, PANDORA employs more than 20,000 people worldwide.

  PANDORA Shared Service Centre (SSC) was established in Warsaw, in 2012 and is responsible for finance processes of PANDORA entities across EMEA region. Our team of over 170 employees provides the full scope of finance and accounting processes ensuring the highest standard of services for customers and business partners.

  Scandinavian by origin and global in spirit, we have an open, dynamic culture where growth is based on merit and performance. We encourage continuous learning through training programs and support various work-life balance initiatives to make the working environment even better!
  We are looking for students and graduates of Finance and Accounting, Economics or similar, fluent in English. Are you a passionate team player with can-do attitude? Then you are likely to fit right in!

  Read more

 • PKF Consult

  PKF w Polsce od 25 lat prowadzi działalność rachunkowo-księgową oraz zajmuje się doradztwem podatkowym i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

  Prowadzimy działalność międzynarodową, jednocześnie mając już ugruntowaną pozycję na rynku polskim.

  Jako firma doradcza i audytorska pomagamy Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych światowych wzorców, a także jak dostosować ją do wymogów prawnych aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

  W Polsce zatrudniamy na podstawie umowy o pracę 160 osób w 7 biurach w: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Opolu i Katowicach.

  PKF Consult jest autoryzowanym pracodawcą ACCA.

  Czytaj więcej

 • Plus Bank

  PLUS BANK S.A. to jeden z pierwszych, prywatnych banków prowadzących działalność od 1991 roku. Obecnie pod nową marką PLUS BANK S.A. (od grudnia 2013), wykorzystuje kompetencje ponad dwudziestoletniego doświadczenia w sektorze bankowym i najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane we współpracy ze strategicznymi partnerami Banku, tj. Polkomtel Sp. z o.o. i Cyfrowym Polsatem, zapewniając bezpieczną i korzystną ofertę usług finansowych dla swoich klientów.PLUS BANK S.A. jest sieciowym bankiem, oferującym pełne spektrum usług bankowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest bankiem uniwersalnym, z ofertą bankowości tradycyjnej a dla klientów ceniących sobie mobilny aspekt bankowości osobistej, również bankowości mobilnej.

  Czytaj więcej

 • PolTax Sp. z o.o.

  Portal Poltax dostarcza podręcznej, łatwo dostępnej, podstawowej, ale profesjonalnej informacji o prawie podatkowym.

  Czytaj więcej

 • Profit Doradcy Finansowi Sp. z o.o.

  Profit od wielu lat oferuje klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym profesjonalne doradztwo w zakresie finansów osobistych oraz firmowych. Zapewniamy najwyższe standardy obsługi Klienta. Posiadamy szeroki pakiet nowoczesnych produktów i usług finansowych, który każdorazowo dopasowywany jest do indywidualnych oczekiwań i możliwości Klienta.

  Czytaj więcej

 • RMK Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

  Grupa RMK zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług z zakresu księgowości, doradztwem podatkowym, doradztwem w rachunkowości, oraz audytem podatkowym. Na rynku usług księgowych istnieje jako firma rodzinna od 1994 roku. Od początku funkcjonowania najwyższą wagę przywiązujemy do jakości świadczonych usług i zadowolenia naszych Klientów.

  Czytaj więcej

 • Solitax sp. z o.o.

  Solitax sp. z o.o. to bardzo prężnie rozwijające się biuro rachunkowe. Obsługujemy wielu klientów zagranicznych a także firmy różnych branż, dodatkowo zajmujemy się legalizacją pobytu w Polsce dla cudzoziemców a także zakładamy i likwidujemy spółki, wypełniamy wnioski do sądów. Stawiamy nie tylko na wysoką jakość usług, którą zapewniają świetnie wykwalifikowani pracownicy, ale także na dobre relacje w zespole. Wielu z naszych pracowników jest z nami od początku istnienia firmy . To daje nam pewność, że praca w Solitax Sp. z o.o. zapewnia im nie tylko możliwość ciągłego rozwoju zawodowego ale również poczucie stabilności, zrozumienia oraz bardzo przyjazną atmosferę w pracy. Naszym praktykantom proponujemy elastyczne godziny pracy, ponieważ wiemy, że swoje studia traktują poważnie i stawiają na pierwszym miejscu.

  Czytaj więcej.

 • TAX BENEFIT LTD

  Spółka doradztwa podatkowego Tax Benefit została założona przez wykwalifikowanych doradców podatkowych, aby świadczyć profesjonalne usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz księgowości.

  Nasz zespół liczy obecnie 25 osób. Specjalizujemy się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw obszaru niemieckojęzycznego działających na terenie Polski – najczęściej w formie oddziału lub spółki zależnej –       w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Naszym klientom oferujemy usługi w zakresie rejestracji dla celów VAT, rozliczeń VAT (tzw. przedstawicielstwo podatkowe), jak również obsługi księgowej (w tym obsługę kadrowo-płacową pracowników).

  W działalności doradczej wykorzystujemy wiedzę z zakresu krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach podatkowych i instytucjach finansowych.

  Nasze usługi świadczymy w języku niemieckim, angielskim i polskim.

  Czytaj więcej

Usługi Doradcze oraz PR

 • Bońkowski Consulting

  Nasza firma koncentruje się na pomocy różnego typu organizacjom w realizacji ich projektów oraz rozwijaniu ich przedsiębiorstw. Szerokie kompetencje związane z pozyskiwaniem finansowania z Unii Europejskiej stawiają nas w roli eksperta od pomocy przedsiębiorstwom w ubieganiu się o finansowanie różnorodnych projektów przy wsparciu UE. Nasze działania koncentrujemy na doradztwie naszym partnerom w efektywnych sposobach rozwijania ich biznesu. Przeprowadzamy badania i analizy rynku, pomagamy we wprowadzaniu nowych produktów, przygotowujemy reorganizacje przedsiębiorstw.

  Czytaj więcej

 • ConQuest Consulting

  Od 1998 roku ConQuest Consulting świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego, obejmujące między innymi badania ilościowe i jakościowe, analizy rynku i konkurencji, strategie marketingowe oraz optymalizacje modeli biznesowych. ConQuest Consulting realizuje również projekty dla takich niszowych branż jak chemiczna, biotechnologiczna, cloud computing, zarówno w Polsce jak i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

  Czytaj więcej

 • Contrust Communication

  Contrust Communication jest zespołem doświadczonych doradców, którzy analizują, projektują i wdrażają efektywne strategie komunikacyjne. Wykorzystując narzędzia public relations jako element polityki marketingowej, wspierając przy tym Klientów w realizacji ich celów biznesowych. To partner dla firm i instytucji, które szukają skutecznych i kreatywnych sposobów dotarcia do pracowników, klientów, kontrahentów i mediów.

  Czytaj więcej

 • Michael Page International (Poland) Sp. z o. o.

  Założona prawie cztery dekady temu w Wielkiej Brytanii, Michael Page jest dziś uznawana przez klientów jak i kandydatów na całym świecie za wiodącą firmę doradztwa personalnego w obszarach rekrutacji stałych, tymczasowych oraz interim managementu. Nasi konsultanci w ponad 155 biurach w 35 krajach na całym oferują klientom, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw do globalnych organizacji, profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu największych talentów. Wraz z Page Executive oraz Page Personnel, Michael Page jest częścią PageGroup, która jest notowana na London Stock Exchange od kwietnia 2001 roku. Michael Page specjalizuje się w rekrutacji pracowników na stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla.

  Czytaj więcej

 • Umbrella Consulting Sp. z o.o.

  Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej. Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

  Czytaj więcej

 • Vattax Sp. z o.o.

 • On Board Public Relations Sp. z o.o.

  On Board PR Ecco Network należy do największych i najbardziej renomowanych firm public relations w Polsce, czego potwierdzeniem są wysokie pozycje we wszystkich liczących się rankingach branżowych oraz nagrody i wyróżnienia zdobywane przez nasze programy PR. Pomagamy przedsiębiorstwom i organizacjom w osiąganiu ich celów biznesowych wierząc, że komunikacja jest jednym z najważniejszych instrumentów nowoczesnego zarządzania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu skutecznych rozwiązań komunikacyjnych. Wspólnie z kilkudziesięcioma partnerami z pięciu kontynentów tworzy ECCO International Communications Network – jedną z największych międzynarodowych sieci firm doradztwa public relations. Swoją filozofię ECCO Network określa jako tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji oparte na gruntownym zrozumieniu lokalnych rynków.

  Czytaj więcej

 • Partner of Promotion

  Partner of Promotion to najbardziej utytułowana i jedna z najbardziej doświadczonych agencji public relations w Polsce. Od 2007 roku jest największą agencją PR na rynku pod względem przychodów i zatrudnienia. W 2011 roku agencja stworzyła własną grupę marketingową - United in Partners Group, oferującą kompleksowe programy komunikacji.Zespół ponad 70 profesjonalistów oferuje działania ze wszystkich obszarów PR: od PR produktowego, PR korporacyjnego i finansowego, relacji inwestorskich, eventów i wydarzeń specjalnych, poprzez komunikację wewnętrzną i kryzysową, aż po kompleksowe projekty komunikacyjne dla ministerstw i agend rządowych. Agencja specjalizuje się w kluczowych branżach takich jak: przemysł, finanse, FMCG, budownictwo i nieruchomości, IT, sektor publiczny.

  Czytaj więcej

 • Roedl Outsourcing Sp. z o.o.

  Historia Rödl & Partner rozpoczęła się w 1977 roku w Norymberdze. Dziś jesteśmy obecni we wszystkich ważnych ośrodkach gospodarczych na świecie. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie audytu, consultingu, księgowości finansowo-płacowej, podatków i prawa oraz doradztwa personalnego. Swój dynamiczny rozwój zawdzięczamy ponad 4 200 pracownikom, nastawionym na potrzeby przedsiębiorców. To oni w ścisłej współpracy z klientami przygotowują informacje, umożliwiające podjęcie kluczowych decyzji – często o zasięgu międzynarodowym – a następnie wspólnie je realizują.

  W Polsce jesteśmy obecni już od 1992 r. Dzięki ponad 20-letniej działalności doradczej znamy szczególne wymagania i szanse miejscowego rynku. Przez ten czas zebraliśmy bogate doświadczenie oraz wypracowaliśmy sobie opinię wiodącego doradcy w zakresie inwestycji zagranicznych, a dzięki dynamicznemu rozwojowi stanowimy alternatywę dla anglosaskich firm doradczych z tzw. „wielkiej czwórki”.

  Czytaj więcej

 • SEKA S.A.

  Rozpoczęliśmy działalność w 1988 r. w tym czasie firma została przekształcona od spółki SEKA Sp. z o.o. do obecnej formy, to jest SEKA S.A.

  Prowadzimy działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem oddziałów terenowych w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu oraz kilkunastu przedstawicieli regionalnych w największych miastach Polski.

   

   

  Nasza główne obszary działania to:

  • bezpieczeństwo pracy i ppoż. oraz ochrona środowiska,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz sprawach personalnych,
  • szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  zarządzania zasobami ludzkimi,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy, rachunkowości i podatków oraz szkolenia zawodowe,
  • doradztwo w zakresie projektów unijnych, przygotowanie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych.


  Dowodem wysokiej jakości naszych usług jest prowadzenie działalności zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy  ISO 9001:2008, co zostało potwierdzone przez audytorów zewnętrznych.
  SEKA S.A. została wyróżniona w konkursie na Mazowiecką Firmę Roku 2002 w kategorii EDUKACJA.
  W latach 2003 – 2009 oraz w 2012 r. SEKA S.A. została zaliczona do prestiżowego grona Gazel Biznesu, czyli przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi.


  Ponadto w 2013 r. SEKA S.A. została laureatem konkursu Mazowiecka Firma Równych Szans zorganizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  Więcej informacji na stronie: https://www.seka.pl/

FMCG/Dystrybucja

 • Grast&MTB Sp. z o.o.

  Grast & MTB zaopatruje hurtownie, sklepy, firmy instalacyjne i budowlane, serwisantów oraz detalistów z Polski centralnej i wschodniej. Ponadto wykonuje usługi serwisowe, transportowe, projektowania oraz doradztwa technicznego, a Dział Obsługi Inwestycji, który funkcjonuje w Grast & MTB Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową realizacją zamówień i dostaw bezpośrednio na budowy, gdzie odbiorcami są firmy wykonujące instalacje hydrauliczne i gazowe w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkaniowych.

  Czytaj więcej

 • Grupa Żywiec

  Doświadczone siły sprzedaży docierają i obsługują kilkadziesiąt tysięcy partnerów biznesowych w kanałach: detal tradycyjny, gastronomia i hurt. Obecnie w całej Grupie Żywiec zatrudnionych jest ponad 3800 osób. Marką flagową firmy jest Żywiec – jedno z największych piw premium i eksportowych w Polsce. Żywiec sprzedawany jest za granicą od ponad stu lat i obecny w ponad 40 krajach. Innymi wiodącymi markami są: Heineken, Warka, Tatra, Strong i Desperados. Firma ma także w swoim portfolio marki regionalne: Królewskie (centralna Polska), Leżajsk (południowo-wschodnia Polska), Specjal (północna Polska) oraz Brackie (południowa Polska). Grupa Żywiec prowadzi dodatkowo dystrybucję piw specjalnych: zagranicznych (Paulaner, Affligem) i polskich (Kaper, Żywiec Porter, Żywiec Białe, Żywiec Bock, Żywiec Marcowe, Radler w trzech wariantach).

  Czytaj więcej

 • Henkel Polska Sp. z o.o.

  Firma Henkel zajmuje czołowe miejsca na światowych rynkach zarówno w sektorze produktów konsumenckich, jak i przemysłowych. Firma słynie również  ze swoich marek takich jak Persil, Schwarzkopf oraz Loctite, prowadząc działalność w trzech sektorach biznesowych: Laundry & Home Care (Środków Piorących i Czystości), Beauty Care (Kosmetyków) oraz Adhesive Technologies (Klejów i Technologii). Jest notowana w zestawieniu Dax-30, ma swoją siedzibę w niemieckim Düsseldorfie i zatrudnia blisko 50 tysięcy pracowników, pochodzących ze 120 krajów. Henkel działa aktywnie na całym świecie, także na rynkach wschodzących.

  Czytaj więcej

 • Inco-Veritas

  GRUPA INCO S.A. działa na polskim rynku od 1947 roku. Spółka reprezentuje wyłącznie rodzimy kapitał prywatny. We wszystkich swoich zakładach, zlokalizowanych na terenie całego kraju, zatrudnia blisko 700 osób. Siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie. GRUPA INCO S.A to znany producent chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych, opakowań z tworzyw sztucznych. Z powodzeniem działa również na rynku nieruchomości oraz wydawniczym. Spółka jest właścicielem wielu marek cieszących się dużym uznaniem i popularnością wśród polskich klientów, np.: Ludwik, Lucek, Flesz, Buwi, Florovit czy Azofoska.

  Czytaj więcej

 • Siódemka Sp. z o.o.

  30 kwietnia 2015 r. Siódemka S.A połączyła się ze spółką DPD Polska Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Siódemka S.A., będącej spółką przejmowaną, na spółkę DPD Polska sp. z o.o., występującą jako spółka przejmująca. Z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

  Czytaj więcej

Inne

 • Europejska Akademia Dyplomacji

  Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) to pierwsza w Europie pozarządowa akademia dyplomatyczna, której misją jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów środowisk międzynarodowych. Od czasu powstania EAD w 2004 roku ponad 3000 absolwentów z 40 krajów studiowało w ramach naszych programów dyplomatycznych lub uczestniczyło w szkoleniach kompetencyjnych oraz seminariach eksperckich. Na sukces Akademii składa się autorska metoda nauczania, unikalne programy oraz międzynarodowa kadra wykładowców i trenerów.

  Czytaj więcej

 • EWL Group

  Założona w 2007 roku EWL Group (dawniej East West Link) od ponad 10 lat rekrutuje dla Państwa najwyższej klasy specjalistów z rynków wschodnich.

  Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyliśmy rekrutowanych przez nas pracowników, zdobyliśmy także zaufanie naszych Klientów, stając się jedną z pierwszych profesjonalnie zarządzanych agencji zatrudnienia obcokrajowców z Europy Wschodniej i Azji, świadczących usługi w zakresie rekrutacji i kompleksowej obsługi zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Obecnie dostarczamy rozwiązania kadrowe dla większości sektorów gospodarki, obejmujące także formalności związane z obsługą pracowników i legalizacją pobytu (pozwolenia na pracę, karty pobytu).

  Zmiany w polskim prawie na przestrzeni ostatnich kilku lat przyczyniły się do wzrostu zainteresowania pracownikami ze wschodu, jednocześnie dając nam narzędzia formalno-prawne, które umożliwiły prowadzenie procesu rekrutacji na równi z zatrudnianiem pracowników z rynków lokalnych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań rekrutacyjnych oraz przedstawicielstwa na Ukrainie oraz w Europie Wschodniej i Azji są gwarancją dostarczania efektywnych rozwiązań kadrowych, opartych na wykwalifikowanych pracownikach. W 2012 roku otworzyliśmy w Kijowie, jako jedna z pierwszej polskich agencji na Ukrainie, naszą nową filię. EWL Ukraina obecnie liczy sobie 4 oddziały - w Kijowie, Lwowie, Charkowie i Odessie.

 • JLR Centrum Sp. z o.o.

  JLR Centrum to salon samochodów luksusowych Warszawa: Jaguar, Land Rover oraz Range Rover.

  Czytaj więcej

 • Grupa ZPR Media

  Grupa ZPR Media to jedna z najdynamiczniej rozwijających się grup medialnych w Polsce. Obecnie jest jednym z największych wydawców prasowych, nadawców radiowych i telewizyjnych oraz właścicieli serwisów internetowych. Prowadzi także działalność eventową w zakresie organizowania imprez, koncertów i targów.
  Do Grupy ZPR Media należą magazyny o tematyce budowlanej, wnętrzarskiej, podróżniczej, żeglarskiej i zdrowotnej, a także gazeta codzienna „Super Express”.

  Informacja o ofercie praktyk dostępna na stronie.

 • Husqvarna Poland Sp. z o.o.

  Husqvarna, założona w 1689 r. w Szwecji, oferuje szeroki wybór produktów, od maszyn profesjonalnych aż po sprzęt dla wymagających użytkowników. Na początku wytwarzaliśmy muszkiety, prawdopodobnie najlepsze w owym czasie. To wtedy powstały podwaliny mechaniki precyzyjnej, dzięki której później stworzyliśmy jedne z najlepszych w swojej klasie produktów, m.in. broń myśliwską, rowery, motocykle, sprzęt kuchenny, maszyny do szycia oraz do pracy w lesie, parku i ogrodzie.

  Czytaj więcej

 • Oppe Sp. z o.o.

  Oppe sp z o.o. to jednostka technologiczno-badawcza specjalizująca się w obiektowym projektowaniu platform elektronicznych. Obszarem działalności firmy jest optymalizacja uciążliwych i czasochłonnych czynności w organizacji pracy na łatwe i efektywne procedury z wykorzystaniem internetu, aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych, np. czytników, skanerów itp.. W wyniku współpracy, wiedzy i doświadczeniu zespołu specjalistów z zakresu informatyki, organizacji pracy i zarządzania powstają innowacyjne produkty na różne rynki. Jednym z przykładów jest internetowa platforma zarządzania zamówieniami "InterZAM". Dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii pen&paper zostały zaprojektowane innowacyjne produkty edukacyjne, które wprowadzą szkoły w XXII wiek.

  Czytaj więcej

  • Senetic

 • Senetic

  Senetic to globalny dostawca rozwiązań IT. Firma powstała w 2009 roku w Polsce, od samego początku dążąc do międzynarodowej ekspansji. Pierwszy zagraniczny oddział otworzyliśmy w 2010 roku, w Wielkiej Brytanii, a w kolejnych latach systematycznie poszerzaliśmy obszar działania o kolejne kraje. Obecnie Senetic posiada 27 spółek na całym świecie i prowadzi sprzedaż w 142 krajach.

  Czytaj więcej

Programy praktyk

Programy praktyk są z kolei skierowane głównie do studentów niższych lat studiów i trwają do kilku miesięcy. Przeważnie firmy zapraszają do siebie praktykantów w okresie wakacyjnym. Ich głównym celem jest poznanie specyfiki pracy w danej branży i w danej organizacji. Praktyki mogą odbywać się w jednym wybranym przez studenta dziale, lub polegać na odbywaniu mini-staży w różnych działach firmy. Organizacja przeważnie przydziela praktykantowi opiekuna, który monitoruje jego postępy. Często można się spotkać z rozwiązaniem, które polega na realizacji przez praktykanta konkretnego projektu, z którego rozliczany jest na koniec praktyki.