Aktualności

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020A


Główne obowiązki aplikanta

 • ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 • odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 • ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 • udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 • przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne
 • znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań
 • w służbie zagranicznej
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • życiorys (zgodnie ze wzorem),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A),
 • w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną,
 • na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

Etapy konkursu

 • Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki
 • Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów)
 • Sprawdzian znajomości dwóch języków obcych
 • Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).
 • Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.


UWAGA

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone,
 • w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przed przystąpieniem do niego,
 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.


Harmonogram konkursu

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które zostały zaplanowane w Warszawie, w następujących terminach:

Sprawdzian wiedzy ogólnej: 7 października 2019
Sprawdzian umiejętności: 7 października 2019
Sprawdzian znajomości języków obcych: 21-22 października (część pisemna) oraz 6-8 listopada 2019 (część ustna)
Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego: 18-22 listopada 2019
Rozmowy kwalifikacyjne: 2-6 grudnia 2019


Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej, w sytuacjach uzasadnionych interesem  służby zagranicznej. 


Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2020A


Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w ww. obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 3834 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 13 września 2019 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

UWAGA: Uprzejmie prosimy o jednoczesne wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego TUTAJ.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: ADK 2020 „A”


W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 5238766.