Regulamin

Regulamin

                                                                                                                     Pobierz plik

 

 

 

Zarządzenie Nr 42 - 2015/2016

Rektora Akademii Leona Koźmińskiego

z dnia 24 maja 2016 roku

                                                                                               

 

w sprawie Regulaminu Konkursu „Lwy Koźmińskiego”

 

 

Na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

 

1.      Wprowadza się Regulamin Konkursu „Lwy Koźmińskiego”.

 

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 66 - 2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 15 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu Konkursu „Lwy Koźmińskiego” z późniejszymi zmianami.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Rektor

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 42 Rektora ALK z dn. 24.05.2016 r.

 

REGULAMIN KONKURSU "LWY KOŹMIŃSKIEGO"

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.      Organizatorem Konkursu „Lwy Koźmińskiego”, zwanego dalej „Konkursem”, jest  Akademia Leona Koźmińskiego, zwana dalej Uczelnią.

 

2.      Celem Konkursu jest wyłonienie spośród polskich i zagranicznych absolwentów Uczelni osób, które odniosły znaczący sukces. Zarówno sukces menedżera, mierzony skalą awansu, jak i sukces firmy, mierzony jej pozycją na rynku, perspektywami rozwoju oraz oryginalnością pomysłu.

 

§ 2.

1.      Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Przedsiębiorca, Menedżer i Prawnik, po jednej z każdej kategorii.

2.      Kapituła może utworzyć w danym roku dodatkowe kategorie nagrody, w których przyzna po jednej nagrodzie.

 

§ 3.

Konkurs składa się z trzech etapów:

-        I etap – nominacje,

-        II etap – przyjęcie nominacji i przesłanie dokumentów konkursowych,

-        III etap – wybór laureatów.

 

§ 4.

Termin rozpoczęcia i rozstrzygnięcia Konkursu ustala corocznie Rektor.

§ 5.

Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uczestnicy

 

§ 6.

1.      Uczestnikami Konkursu są absolwenci Uczelni

 

2.      Każdy z uczestników może być nominowany wyłącznie w jednej kategorii.

 

3.      Nominacja może dotyczyć absolwenta lub grupy absolwentów, jeśli autorami sukcesu jest grupa absolwentów.

 

Kapituła Konkursu

 

§ 7.

1.      Kapitułę Konkursu powołuje Rektor Uczelni, najpóźniej 30 dni przed terminem rozstrzygnięcia Konkursu spośród przedstawicieli świata nauki, mediów, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, sponsorów Konkursu. W skład Kapituły Rektor może powołać też inne osoby.

 

2.      Przewodniczącego Kapituły powołuje Rektor. Przewodniczący Kapituły kieruje pracami Kapituły  i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

3.      Do zadań Kapituły należy reprezentowanie Konkursu przed uczestnikami, instytucjami zewnętrznymi i mediami  oraz ustalenie i ogłoszenie laureatów Konkursu.

 

4.      Kapituła może zwracać się do Kandydatów o dodatkowe informacje, mogące mieć wpływ na wynik Konkursu.

 

5.      Kapituła podejmuje decyzje na podstawie średniej liczby punktów przyznanych Kandydatom  przez poszczególnych członków Kapituły, według „Kryteriów oceny Kandydatów do Konkursu Lwy Koźmińskiego”, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

6.      Decyzje Kapituły dotyczące listy nominacji i laureatów w poszczególnych kategoriach są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu w żadnym trybie.

 

Zasady przeprowadzenia Konkursu

 

§ 8.

1.      Kandydatów do Konkursu nominuje Rektor i Prezydent ALK.

 

2.      Potwierdzenie przyjęcia nominacji wymaga od Kandydata wypełnienia „Karty Kandydata” oraz „Deklaracji udziału w Konkursie”. Formularze wymienionych dokumentów stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 2a oraz  nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

3.      Przyjmując nominację Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 roku  poz. 2135 z późn. zm.) w celach promocji i przeprowadzenia Konkursu.

 

4.      Listy Kandydatów wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, przekazywane są Kapitule Konkursu najpóźniej na 14 dni przed terminem rozstrzygnięcia Konkursu.

 

5.      Kapituła Konkursu dokonuje oceny kandydatur i wyłania Laureatów Konkursu.


Nagrody

 

§ 9.

1.      Laureaci Konkursu otrzymują statuetki „Lwa Koźmińskiego” oraz prawo do posługiwania się tytułem „Lwa Koźmińskiego”.

 

2.      Lista Laureatów Konkursu jest publikowana na stronie internetowej Uczelni.

 

3.      Laureaci mogą otrzymywać nagrody ufundowane przez sponsorów Konkursu.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Uczelni oraz na stronie internetowej  Uczelni www.absolwenci.kozminski.edu.pl. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Lwy Koźmińskiego”

Kryteria oceny kandydatów do Konkursu "Lwy Koźmińskiego”

O ostatecznym wyniku Konkursu decydują kryteria stanowiące podstawę jego konstrukcji. Każdemu z kryteriów przypisano różne wagi, które sumują się w obrębie każdej z kategorii do 100. Członkowie Kapituły przyznają w poszczególnych kryteriach od 1 do 5 pkt, gdzie 1 oznacza wartość najmniejszą a 5 największą.

 

Kryteria:

 

I.                   Ocena sukcesu Menedżera

 

KRYTERIUM

WAGA

1.  Ranga stanowiska

40

2.  Dynamika awansu

25

3.  Pozycja firmy na rynku

15

4.  Prestiż firmy

20

razem

100

 

Ponadto, każdy z członków Kapituły, ma prawo przyznać do 30 pkt. za subiektywną ocenę kandydata z uzasadnieniem.

 

II.                Ocena sukcesu Przedsiębiorcy

 

KRYTERIUM

WAGA

1.  Pozycja firmy na rynku

35

2.  Wynik ekonomiczny

35

3.  Innowacyjność pomysłu

20

4.  Wielkość zatrudnienia

10

razem

         100

 

Ponadto, każdy z członków Kapituły, ma prawo przyznać do 30 pkt. za subiektywną ocenę kandydata z uzasadnieniem.

 

III.             Ocena sukcesu Prawnika

 

KRYTERIUM

WAGA

 
  1. Ranga stanowiska
 

40

2.     Dynamika awansu

35

3.     Pozycja firmy na rynku i jej prestiż

25

razem

100

 

Ponadto, każdy z członków Kapituły, ma prawo przyznać do 30 pkt. za subiektywną ocenę kandydata z uzasadnieniem.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Lwy Koźmińskiego”

 

KARTA KANDYDATA W KONKURSIE ABSOLWENTÓW

„LWY KOŹMIŃSKIEGO”

 

 

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Telefon:

e-mail:

Nazwa firmy:

Obecnie zajmowane stanowisko:

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie:

Inne kwalifikacje:

Największy sukces zawodowy (jeden):

Referencje i opisy sukcesu (między innymi: informacje w mediach, nagrody, wyróżnienia, nominacje) 

Liczba podległych pracowników:

Informacja o firmie

 

Branża:

 

Liczba osób zatrudnionych:

 

Główni klienci, partnerzy firmy:

 

 

 

 

Załącznik nr 2a  do Regulaminu Konkursu „Lwy Koźmińskiego”

 

KARTA KANDYDATA W KONKURSIE ABSOLWENTÓW

„LWY KOŹMIŃSKIEGO”

 

 

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Telefon:

e-mail:

Obecnie zajmowane stanowisko:

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie:

 

Informacja o firmie:

 

Nazwa firmy:

 

Strona www:

 

Branża (PKD)  

 

Rok założenia firmy:

 

 

Dane ekonomiczno-finansowe:

Przychody ze sprzedaży netto:

- w ubiegłym roku

 

- dwa lata wstecz

 

Wielkość zatrudnienia:

- na koniec ubiegłego roku

 

- na koniec roku dwa lata wstecz

 

 

 

 

Innowacje wdrażane w ostatnich latach:

 

  opis syntetyczny

procesowe

 

produktowe

 

w sferze marketingu

 

w sferze organizacji i zarzadzania

 

 

Poziom innowacyjności wdrażanych rozwiązań (zaznaczyć odpowiednie)

  • w skali firmy
  • w skali kraju
  • w skali światowej

Posiadane patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, inne przejawy innowacyjności:

 

Zaangażowanie międzynarodowe firmy:

udział eksportu w sprzedaży ogółem

w ubiegłym roku

 

 

zaawansowane formy współpracy międzynarodowej (kooperacja, umowy licencyjne, filie i oddziały za granicą)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Lwy Koźmińskiego”

 

 

Deklaracja udziału w Konkursie "Lwy Koźmińskiego" 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo oraz na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji

i promocji Konkursu „Lwy Koźmińskiego” organizowanego przez AKADEMIĘ LEONA KOŹMIŃSKIEGO.

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefon: …………………………………. e-mail: ………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa firmy: ……………………………………………   Stanowisko: ………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. 2015 r., poz. 2135 ze zm., i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i aktualizowania.

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa do promowania działań Uczelni poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych powstałych przy okazji realizacji Konkursu „Lwy Koźmińskiego” (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu „Lwy Koźmińskiego” 

 

Data i podpis

 

………………………………….