Regulamin karty

Prawa i obowiązki Posiadacza

§ 1

Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty przysługują jedynie uprawnionemu Posiadaczowi tej Karty.

§ 2

1. Uprawnionym Posiadaczem Karty wydanej przez Akademię Leona Koźmińskiego (zwanej dalej Uczelnią) - jest każdy absolwent studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich tej Uczelni oraz pracownicy i współpracownicy Uczelni.

2. Uprawnionym Posiadaczem Karty jest osoba, która nabyła Kartę na zasadach określonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, czyli wypełniała elektroniczny formularz zamieszczony na stronie kariera.kozminski.edu.pl/absolwenci/karta-absolwenta/zamow-karte/

§ 3

Osoba, która weszła w posiadanie Karty mimo niespełnionych warunków z § 2 nie nabywa związanych z nią uprawnień.

§ 4

Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo - na podstawie umów zawartych przez Uczelnię domagać się udzielenia zniżek lub innych świadczeń opisanych na stronie kariera.kozminski.edu.pl/absolwenci/karta-absolwenta/program-rabatowy/ od instytucji tam zamieszczonych. W przypadku odmowy przyznania zniżki i świadczenia przez podmiot wskazany na stronie, Posiadacz Karty ma prawo bezpośredniego wystąpienia z roszczeniem wobec niego oraz poinformowania o tym Uczelni.

§ 5


Przedstawiciel instytucji honorującej Kartę może poprosić Posiadacza o okazanie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby posługującej się Kartą. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

§ 6

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Karty Posiadaczowi nie przysługuje prawo jej wymiany na nową. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty Posiadacz może uzyskać bezpośrednio od Uczelni duplikat Karty za równowartość 50 zł.

§ 7

Data ważności znajduje się na karcie, pod nazwiskiem.

§ 8

W przypadku udostępnienia Karty przez uprawnionego posiadacza osobie trzeciej, jego uprawnienia związane z Kartą wygasają automatycznie. Jeżeli Uczelnia uzyska informację o ww. udostępnieniu Karty, po zweryfikowaniu tej informacji, podejmie czynności uniemożliwiające korzystanie takiemu posiadaczowi ze zniżek lub innych świadczeń związanych z Kartą.

§ 9


Informacja o aktualnych wysokościach zniżek znajduje się na stronie http://kariera.kozminski.edu.pl/absolwenci/karta-absolwenta/program-rabatowy/. Wysokość poszczególnych zniżek może ulec zmianie.