Regulamin karty

Prawa i obowiązki Posiadacza

§ 1

Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty przysługują jedynie uprawnionemu Posiadaczowi tej Karty.

§ 2

1. Uprawnionym Posiadaczem Karty wydanej przez Akademię Leona Koźmińskiego (zwanej dalej Uczelnią) - jest każdy absolwent studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich tej Uczelni oraz pracownicy i współpracownicy Uczelni.

2. Uprawnionym Posiadaczem Karty jest osoba, która nabyła Kartę na zasadach określonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, czyli zalogowała się na Portal Studenta/Absolwenta i pobrała kartę elektroniczną w formacie pdf. Dane do logowania użytkownika są identyczne, jak w przypadku logowania się do Wirtualnej Uczelni.

§ 3

Osoba, która weszła w posiadanie Karty mimo niespełnionych warunków z § 2 nie nabywa związanych z nią uprawnień.

§ 4

Uprawniony Posiadacz Karty ma prawo - na podstawie umów zawartych przez Uczelnię domagać się udzielenia zniżek lub innych świadczeń opisanych w zakładce Program rabatowy od instytucji tam zamieszczonych. W przypadku odmowy przyznania zniżki i świadczenia przez podmiot wskazany na stronie, Posiadacz Karty ma prawo bezpośredniego wystąpienia z roszczeniem wobec niego oraz poinformowania o tym Uczelni.

§ 5


Przedstawiciel instytucji honorującej Kartę może poprosić Posiadacza o okazanie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby posługującej się Kartą. Posiadacz Karty powinien powyższe umożliwić.

§ 6

Data ważności karty to 3 miesiące od daty pobrania.

§ 7

W przypadku udostępnienia Karty przez uprawnionego posiadacza osobie trzeciej, jego uprawnienia związane z Kartą wygasają automatycznie. Jeżeli Uczelnia uzyska informację o ww. udostępnieniu Karty, po zweryfikowaniu tej informacji, podejmie czynności uniemożliwiające korzystanie takiemu posiadaczowi ze zniżek lub innych świadczeń związanych z Kartą.

§ 8


Informacja o aktualnych wysokościach zniżek znajduje się w zakładce Program rabatowy. Wysokość poszczególnych zniżek może ulec zmianie.